OWAIN GLYNDWR COMMUNICATES

Promoting an interest in the history of Owain Glyndwr, the Welsh Son of Prophecy, his life, times and society and his great Welsh War of Independence;also promoting causes today in Glyndwr's spirit and promoting the flying of the Glyndwr flag on Sept 16 Glyndwr Day.

Thursday, November 12, 2009

Neges Pwysig Ddwyieithog/Important Bilingual Message

Neges Pwysig Ddwyieithog: Important Bilingual message.


Annwyl Pawb,
.

Dilynwch y ddolen gyswllt isod am wybodaeth llawn parthed yr ymgyrch yma gan y grwp ymgyrchu Deffro'r Ddraig - Cyngor Pobl Gogledd Cymru i fynegi gwrthwynebiad ein pobl i 'gynllwyn' i wladychu ein cenedl ymhellach.
.
http://www.righttobewelsh.com/
.

Hwyrach iddi fod braidd yn hwyr yn y dydd i gasglu enwau ar gyfer y ddeiseb - sydd i'w chyflwyno i'r Cynulliad dydd Sadwrn dwi'n credu? ond gellir mynegi eich gwrthwynebiad i'r 'cynllwyn' drwy ymuno a'r orymdaith sydd i gymryd llê yn Wrecsam dydd Sadwrn yma (14 o Dachwedd)
.

Bydd y rhaglen ar gyfer y dydd fel a ganlyn:
.

Ymgynnull yn Sgwar y Frenhines' canol tref Wrecsam am 1pm.
Gorymdeithio drwy'r dref dan arweiniad grwp ymgyrch Deffro'r Ddraig a Band Balchder Cymru cyn i'r ddeiseb gael ei chyflwyno i'r Cynulliad Cymreig.
.
Cynhelir gweithgareddau hwyliog yn Nhafarn y Dderwen, Ffordd Ruabon drwy gydol y prynhawn ac i'r hwyr.
.

Bydd adloniant gyda nos yn y dafarn yn cychwyn am 7pm gyda cherddoriaeth gan 'Blind Justice', 'Jinxed' a 'Razz' ar y ffidil Celtaidd.
.

Cofiwch ddod a baner Glyndŵr (y wir faner Cymreig a gwrthryfelgar) i chwifio ar yr orymdaith. Pa well ffordd o fynegi eich gwrthsafiad yn gryf i engraifft haerllug arall o ecsbloitio ein cenedl a'i chymunedau - a gwneir hyn gyda chydweithrediad ein Cynulliad Cenedlaethol on na bydd gwrthsafiad digon cryf!
.
Cofiwch, mae'r tro diwethaf i'r math yma o wladychu gymryd llê, yn yr ardaloedd dan sylw, oedd wedi concwest Edward 1af yn 1282-3.

.

Os am mwy o wybodaeth cysyllter a Pol Wong yn: thepeoplescouncil@googlemail.com
.

Byddai'n hwb mawr i'r achos petaech yn pasio'r neges yma'n mlaen. Diolch.
.

Siân Ifan

----------------------------

Follow the link below for full info in regards to the campaign led by Deffro'r Ddraig - the 'Peoples Council of North Wales' to express our peoples opposition to yet another blatant conspiracy to colonise our nation.
.

http://www.righttobewelsh.com/
.

It may be too late in the day to collect names on the petition - which is to be presented to the Welsh Assembly on Saturday I believe? but you can certainly express your opposition to this conspiracy by joining the march that's to take place in Wrecsam this Saturday (14th Nov)
.

Prog for the day is as follows:
.

Assemble at Queen's Square, Wrecsam town centre to be led on the march through the town by Deffro'r Ddraig and the Balchder Cymru band before the petition is delivered to the Welsh Assembly.
.

Fun events will continue throughout the afternoon and into the early evening at the Oak Tree Public House, Ruabon Road. Evening entertainment will commence at 7pm with music by Blind Justice, Jinxed and Razz on the Celtic fiddle.
.

Dont forget to bring a Glyndŵr flag (the true flag of Wales and of Welsh resistance) to wave on the march. What better way to strongly express your resistance to another blatant example of exploitation of our nation and its communities; and such will be carried out with the cooperation of our Welsh Assembly if the resistance is not voiced loud and clear!
.
Do remember, that the last time a colonization of this scale took place, in the area in question, was following the Edward 1st conquest of 1282.

.
For further info, contact Pol Wong at: thepeoplescouncil@googlemail.com
.

It would be a great help to this cause if you could pass this message on.
Thanks.

Siân